Investičný slovník

Akcie sú veľmi rozšíreným a obľúbeným investičným aktívom. Také investície do akcií ponúkajú veľa príležitostí a výhod.

Svet akcií ale môže byť najmä pre začínajúceho obchodníka trochu neprehľadný a napáda mu iste mnoho otázok.

Čo je to akcia a aké existujú druhy? Ako fungujú akcie a aký majú význam? Čo je IPO? Čo určuje cenu akcie? Prečo by sme mali zvažovať investície do akcií? Kedy a ako nakupovať akcie? Je možný aj predaj akcií? A kto je to ten broker a čo je to burza?

Na všetky tieto otázky sa náš článok pokúsi odpovedať. Po prečítaní získate oveľa väčší prehľad o fascinujúcom svete akcií a ako začať obchodovať.

Naučte sa investovať do akcií a získajte tak náskok pred ostatnými, ešte pred kúpou svojho prvého cenného papiera.

Čo je akcia?

Akcia spoločnosti je cenný papier, ktorý vydáva akciová spoločnosť. Akcia predstavuje čiastkové vlastníctvo spoločnosti v pomere k celkovému počtu akcií.

Ak vlastníte napríklad 50% akcií spoločnosti Apple, znamená to, že vlastníte 50%-ný podiel danej firmy. Majiteľom akcie je akcionár, ktorý vďaka jej vlastníctvu získava určité práva a povinnosti.

Aké sú druhy akcií?

Akcií existuje samozrejme niekoľko druhov a typov. Môžeme ich tiež rozdeliť na základe niekoľkých rôznych hľadísk. Cenné papiere sa delia z hľadiska formy na dva základné typy. Jedným z nich je akcia na majiteľa a druhým je akcia na meno.

Akcia na majiteľa

Akcia na majiteľa je niekedy označovaná ako akcia na doručiteľa a je bez obmedzenia prevoditeľná. To znamená, že noví ani bývalí vlastníci nemajú povinnosť tento prevod akciovej spoločnosti hlásiť. Takéto cenné papiere teda v maximálnej miere uplatňujú princíp anonymného investovania.

Akcia na meno

Akcia na meno je vydávaná len na meno určitej osoby (fyzickej alebo právnickej). V zaknihovanej podobe sa prevádza zmluvou a registráciou podľa § 21 zák. o cenných papieroch. Jej prevoditeľnosť na iného majiteľa môžu stanovy spoločnosti obmedziť, nesmú túto možnosť ale úplne vylúčiť.

Akciová spoločnosť, ktorá akcie na meno vydala, má povinnosť viesť zoznam akcionárov, ktoré cenné papiere držia.

Z hľadiska podoby potom je možné ešte akcie rozdeliť na ďalšie dva typy – akcie listinné a akcie zaknihované.

Listinná akcia

Listinné akcie majú hmotnú, skutočnú podobu. Skladajú sa z tzv. plášťa a kupónového hárku. Plášť obsahuje meno a sídlo spoločnosti, menovitú hodnotu akcie, jej formu, dátum emisie, číselné označenie a ďalšie detaily. Kupónový hárok obsahuje kupóny, ktoré stelesňujú právo na výplatu dividendy.

Zaknihovaná akcia

Zaknihované akcie nemajú materiálnu podobu. Existujú teda iba vo forme účtovného záznamu v systéme, ktorý vedie centrálny depozitár cenných papierov.

Poznáme teda základné typy akcií (akcie na majiteľa, akcie na meno, akcie listinné a akcie zaknihované). Tu delenie akcií ale nekončí. Jednotlivé akcie sa od seba líšia aj právami a povinnosťami, ktoré ich majiteľ držaním cenného papiera nadobúda.

Kmeňová akcia

Kmeňová akcia je najobyčajnejšia a štandardná podoba klasickej akcie. Kmeňové akcie umožňujú majiteľovi využívať všetky 4 práva, ktoré sú s držaním akcií spojené. Môže sa podieľať na riadení spoločnosti, má právo na zisk spoločnosti, má právo na podiel na likvidačnom zostatku a má prednostné právo na upísanie nových akcií v takej miere, že jeho základný podiel v spoločnosti zostane nezmenený.

Prioritná (prednostná) akcia

Akciová spoločnosť môže vo svojich stanovách definovať vydanie tzv. prioritných (prednostných) akcií, s ktorými sú spojené prednostné práva na výplatu dividendy alebo na podiel na likvidačnom zostatku. Výmenou za to, ale vlastníci prioritných akcií môžu stratiť hlasovacie právo v prípade, že je z prioritných akcií vyplácaná dividenda.

Zamestnanecká akcia

Niektoré firmy môžu ako bonus svojim zamestnancom ponúkať zamestnanecké akcie. Takéto akcie môžu mať nižšiu (výhodnejšiu) cenu, ale sú s nimi spojené určité obmedzenia. Sú spravidla vydávané ako akcie na meno a prevoditeľné sú len obmedzene.

Môžu mať tiež nejako obmedzenú možnosť odpredaja (nie skôr ako za 1 rok od nadobudnutia). Zamestnanecké akcie môžu obdržať ako súčasní, tak bývalí zamestnanci, ktorí odišli do dôchodku.

Cyklické vs. necyklické (defenzívne) akcie

Cyklické akcie sú také cenné papiere, ktorých cena býva výrazne ovplyvnená súčasnou ekonomickou situáciou. Ak je obdobie ekonomického rastu, cyklickým akciám sa spravidla darí. Ak sme uprostred ekonomickej recesie, cyklické akcie nezažívajú najlepšie časy.

Medzi cyklické akcie môžeme zaradiť napríklad cenné papiere spoločností vyrábajúca automobily alebo luxusný tovar. V čase ekonomického rozkvetu dopyt domácností po takomto tovare spravidla rastie. Ľudia si môžu dovoliť utrácať. V prípade recesie sú ľudia často nútení šetriť a dopyt po podobnom tovare spravidla klesá.

Necyklické (defenzívne) akcie sú zvyčajne menej náchylné na ekonomický cyklus. Dopyt po takomto tovare väčšinou neklesá ani v období recesie. Aj v čase krízy ľudia kupujú produkty ako lieky, zubné pasty a predmety dennej potreby.

Necyklické akcie sú menej náchylné na ekonomický vývoj. Existujú aj odbory ako poisťovníctvo či zdravotníctvo, pre ktoré môže byť ekonomická kríza aj príležitosťou ako profitovať.

Čo sú akciové sektory?

Na akciovom trhu sú tisíce spoločností a často je veľmi zložité sa medzi nimi orientovať. Niektoré spoločnosti sú si ale svojimi produktmi, odborom činnosti, prípadne aj vývojom ceny veľmi podobné.

Pokiaľ rôzne spoločnosti podnikajú v rovnakej činnosti, dá sa očakávať, že pre nich existujú veľmi podobné príležitosti a riziká.

Pre lepšiu orientáciu sa akciové spoločnosti delia do sektorov. Môžete teda sledovať nielen ako sa darí vybranej firme, ale tiež ako si stoja ostatné spoločnosti v danom sektore. Sú obdobia, ktoré sú pre jednotlivé sektory priaznivé a naopak.

Je jasné, že v dnešnom prepojenom svete odbor činností mnohých spoločností zasahuje hneď do niekoľkých rôznych sektorov. Dané rozdelenie je teda nutné brať s rezervou.

Navyše neustále vznikajú nové sektory. Napriek tomu vám prinášame 11 hlavných sektorov, s ktorými sa môžete v súvislosti s akciami najčastejšie stretnúť.

Energetický sektor

Spadajú do neho spoločnosti, ktoré napríklad ťažia, prevážajú alebo spracovávajú ropu a zemný plyn. Prípadne vyrábajú a distribuujú elektrinu.

Tento sektor je často veľmi závislý na cene ropy. Z tohto sektoru môžete napríklad obchodovať akcie spoločností Exxon MobilRoyal Dutch Shell a Chevron.

Sektor základných materiálov

Medzi tieto materiály sa radí napríklad drevo, nerasty a kovy. V podstate sa jedná o akýkoľvek základný materiál, ktorý je následne ďalej spracovávaný. Patria sem teda napríklad rafinérie a banícke či lesnícke spoločnosti.

Tento sektor je silne závislý na dopyte po základných materiáloch. Do tohto sektora patria napríklad akcie Vale alebo Praxair.

Cyklický spotrebný sektor

Do tohto sektora radíme také spoločnosti, u ktorých domácnosti míňajú svoje nadbytočné príjmy. Môže sa jednať o reštaurácie, hotely, výrobky pre domácnosť, služby, maloobchodné predaje atď.

Sú to maloobchodníci, oblečenie, luxusný tovar, reštaurácie, autá, hotely, médiá a výrobky pre domácnosť.

Často sa jedná o už spomínané cyklické akcie. V čase hospodárskeho rastu sa týmto spoločnostiam často darí, v čase recesie dopyt po ich tovare a službách často klesá.

Do tohto sektora patria napríklad akcie AmazonNikeMcDonalds a Ford.

Necyklický spotrebný sektor

Do tejto kategórie radíme najmä spoločnosti s tovarom každodennej potreby. Dané výrobky domácnosti nakupujú ako v dobe ekonomického rastu, tak aj počas recesie.

Radia sa sem potravinárske spoločnosti, spoločnosti vyrábajúce nápoje a drogérie.

Patria sem napríklad akcie Coca-ColaPhilip Morris a PepsiCo.

Technologický sektor

Do tejto kategórie radíme nespočetné množstvo firiem, ktoré sa zaoberajú technológiami. Môže ísť o výrobcov elektronických zariadení, softvérových vývojárov, sociálne médiá atď. Medzi najznámejšie patria akcie Google a Facebook.

Finančný sektor

Do tejto skupiny patria firmy, ktorých odbor podnikania nejako súvisí s financiami. Môže ísť o banky, poisťovne, investičné poradenstvo atď.

Toto odvetvie je úzko späté s výškou úrokových sadzieb. Príkladom môžu byť akcie spoločností Wells FargoCitigroup a Goldman Sachs.

Zdravotnícky sektor

Do tejto kategórie sa radia spoločnosti, ktoré sú určitým spôsobom spojené s farmaceutickým priemyslom. Môže ísť o biotechnologické spoločnosti, výrobcov a distribútorov liečiv, výrobcov vybavenia a zariadenia pre nemocnice atď.

Zdravotníckemu sektoru sa niekedy tiež hovorí defenzívny sektor, pretože dopyt po daných produktoch neklesá ani v čase krízy. Niekedy práve naopak.

Medzi najznámejšie akcie z tejto oblasti patria napríklad Johnson & JohnsonPfizer a AstraZeneca.

Telekomunikačný sektor

Do tohto sektora radíme spoločnosti, ktoré sa nejakým spôsobom zaoberajú telekomunikáciami. Môže sa jednať o mobilných operátorov, poskytovateľov internetových služieb, káblové spoločnosti či výrobcov vybavenia a produktov potrebných pre zaistenie komunikačnej siete.

Do tohto sektora patria napríklad akcie Vodafone a Telefonica.

Realitný sektor

Ako správne tušíte, sem patria spoločnosti, ktorých činnosť je nejakým spôsobom spojená s realitným trhom. Môže ísť o realitné kancelárie, maklérov, developerov, stavebné spoločnosti atď.

Patria sem tiež rôzne realitné fondy a spoločnosti REIT. Príkladom môžu byť akcie spoločnosti Simon Property Group.

Sektor verejných služieb

Patria sem najmä firmy, ktoré zaisťujú základné služby potrebné pre domácnosti a chod spoločnosti. Ide napríklad o vodárenské a plynárenské firmy, rovnako ako o firmy zabezpečujúce distribúciu elektriny. Radia sa sem ale aj poštové a doručovacie služby.

Medzi akcie v tomto odvetví patria napríklad NextEra EnergyDuke Energy a PPL.

Priemyselný sektor

Jedná sa o veľmi široký sektor, do ktorého spadajú spoločnosti zamerané na ťažký priemysel, letectvo, dopravu, stavebníctvo atď. Medzi akcie, ktoré patria do tejto skupiny zaraďujeme napríklad 3MCaterpillar a Boeing.

Ako fungujú akcie?

Doteraz sme sa zoznámili s tým, čo je to akcia, aké existujú druhy akcií a do ktorých sektorov sa spravidla delia. Mali by sme si ale tiež odpovedať na otázku, ako akcie fungujú a aký majú vlastne význam.

Prečo sa spoločnosť rozhodne ponúknuť svoje akcie verejnosti? A ako môžeme z vlastníctva akcie profitovať?

Prečo spoločnosti ponúkajú svoje akcie?

Podniky spravidla emitujú (predávajú) svoje akcie, aby zvýšili finančné prostriedky na prevádzku svojich aktivít. Cieľom je získať ďalší potrebný kapitál pre rozvoj a financovanie svojho podnikania, prípadne pre pokrytie pohľadávok.

Predajom akcií spoločnosť získava finančné prostriedky, bez toho, aby musela splácať úroky alebo úver. Další prínos môže byť zvýšenie motivácie pre zamestnancov, aby sa ešte viac podieľali na rozvoji firmy. Odmeny vo forme akcií môžu byť dôležitou motivačný zložkou.

Aby mohla spoločnosť svoje akcie na burze ponúkať, musí najprv dôjsť k prvej verejnej ponuke akcií (IPO). Proces, kedy spoločnosť ponúka svoj podiel investorom, nie je len otázkou moderných dejín. K podobnej praxi dochádzalo už v starovekom Ríme.

Holandská východoindická spoločnosť týmto spôsobom získala prostriedky a financie na svoje nákladné zámorské plavby už v roku 1602. Za sponzorovanie námornej flotily bol investorom ponúknutý podiel na zisku z dovezeného tovaru a korenia.

Prečo sa zaujímať o nákup akcií?

O nákup akcií sa spravidla zaujímame vtedy, ak chceme zarobiť peniaze na cenovom raste akcie. Či už ide o dlhodobú alebo krátkodobú špekuláciu. Ak sme schopní akciu predať za viac, než sme nakúpili, inkasujeme profit.

Akciové spoločnosti tiež vyplácajú dividendy. Ďalším motívom pre investície do akcií môže byť snaha získať väčší podiel a rozhodovacie právomoci v danej spoločnosti.

Koľko akcií spoločnosť vydáva?

Nie je daný počet akcií, ktoré by spoločnosť mohla maximálne ponúknuť. Akcie môžu byť tiež emitované opakovane. Pre obchodovania akcií na burze je ale dôležité si zapamätať dva významné pojmy.

Celkový počet akcií sa skrýva pod údajom “outstanding shares”. Je ale treba mať na pamäti, že nie všetky akcie sú verejne obchodovateľné. Mnoho z týchto akcií je vlastnených napríklad majiteľom spoločnosti.

Počet akcií, ktoré sú verejne obchodovateľné, nájdeme pod údajom “float (Floating shares)”. Tento údaj nám hovorí, koľko akcií je aktuálne dostupných na obchodovanie na burze. Float u rôznych spoločností sa pochopiteľne líši a mení sa v čase.

Pamätajte si však, že spoločnosti, ktorých počet floating shares je nízky, môžu byť viac náchylné na zmenu ponuky a dopytu. Ak prudko vzrastie dopyt po akciách spoločnosti, ktorá ponúka malé množstvo akcií, cena týchto cenných papierov môže rýchlo rásť.

Čo je IPO?

IPO (Initial Public Offering) je skratka pre prvú verejnú ponuku akcií. Ide spravidla o nákladný a zdĺhavý proces, pri ktorom spoločnosť vstupuje na burzu a prvýkrát ponúka svoje akcie verejnosti.

Prečo spoločnosti pristupujú k IPO?

Niektoré z dôvodov sme si už spomenuli. Ponukou akcií spoločnosť získava dodatočné finančné prostriedky na svoje aktivity.

IPO je často ale aj otázka určitej prestíže. Akciová spoločnosť sa dostáva do hľadáčika burzových analytikov, ktorí pravidelne vyhodnocujú potrebné informácie a sledujú vývoj ceny akcie na burze.

Táto otvorenosť a transparentnosť potom často zvyšuje povedomie u širokej verejnosti a zvyšuje dôveryhodnosť spoločnosti samotnej. To je dôležité pri hľadaní ďalších investorov alebo získavanie nových úverov. IPO je často cesta, ako zvýšiť povedomie o firme.

Obchodovanie s akciami – čo určuje cenu akcie?

Cena akcií sa riadi rovnakými zákonmi ponuky a dopytu ako akékoľvek iné tovary alebo služby. Akcie a trhy sú previazané.

Ak je akcia na trhu žiadaná, pretože produkty alebo služby, ktoré firma poskytuje sú úspešné, má aj cena akcie tendenciu rásť. Pri investovaní do akcií je kľúčové vybrať tituly so správnym rastovým potenciálom.

Investovaním do akcií kupujete časť danej spoločnosti a stávate sa jej spolumajiteľom, preto je nevyhnutné veriť v budúci vývoj firmy.

Zároveň je ale potrebné spomenúť, že akcie spoločnosti môžu klesať aj rásť, hoci tomu príliš nezodpovedajú výsledky spoločnosti. Najmä v krátkom časovom horizonte.

Samotný Warren Buffett opakovane upozorňuje, že trhy sa z krátkodobého hľadiska môžu správať nepredvídateľne a nelogicky.

Svoju úlohu tu často hrá práve zvýšený dopyt zo strany investorov. Jedným takým príkladom z poslednej doby je akcia Gamestop (GME). Akcie tejto spoločnosti raketovo vzrástli o viac ako 978% po tom, čo sa skupina investorov WallStreetBets z internetovej platformy Reddit rozhodla, že začne cenné papiere tejto spoločnosti hromadne nakupovať.

Pre pochopenie mechanizmu za rastom alebo poklesom ceny akcií je dôležité mať na pamäti, že cena akcií sa odvíja od budúceho očakávania ohľadom ďalšieho vývoja spoločnosti. Akciové trhy majú vyšší stupeň účinnosti trhu, čo znamená, že v sebe diskontujú minulé, aktuálne i budúce informácie.

Jednoducho to znamená, že aktuálna cena akcie v sebe už zahŕňa verejné informácie o minulom vývoji spoločnosti, ale aj o aktuálnej situácii a o aktuálnom očakávaní.

V praxi to znamená, že ak napr. Netflix zverejní informáciu, že v ďalšom kvartáli očakáva rast tržieb o 10%, potom sa táto informácia zahrnie do aktuálnej ceny akcií. Keď po ukončení kvartálu bude rast tržieb naozaj 10%, akcie Netflix nebudú mať tendenciu rásť, hoci ide o pozitívny vývoj. Avšak v tomto prípade už bola táto informácia zahrnutá do ceny akcií.

Rastúca cena akcií je samozrejme prianím každého investora. Stabilné rastové tempo zaistí kapitálový výnos, čo znamená, že akcie je možné predať za vyššiu cenu, než za akú boli nakúpené a inkasovať tak rozdielový zisk označovaný ako kapitálový zisk.

Cena akcií má tendenciu klesať, ak sa spoločnosti nedarí. Reporty s neuspokojivými výsledkami či očakávaniami majú negatívny vplyv na vývoj ceny akcií.

Na cenu akcií majú vplyv ale aj iné faktory, ktoré firma nemôže vždy ovplyvniť. Externé faktory ako je politické klíma, inflácia, úrokové sadzby, daňové zaťaženie, ekonomické cykly alebo nepredvídateľné udalosti typu vojen, zemetrasení a pod.

3 výhody investície do akcií

Investícia do akcií je považovaná za relatívne bezpečnú a nízko rizikovú investíciu, v porovnaní s inými investičnými aktívami. Výhodou akciového investovania býva často vysoká likvidita trhov, ktorá umožňuje nakúpiť či predať akcie prakticky kedykoľvek.

Nízke poplatky a možnosť samostatného riadenia portfólia sú ďalšie plusy, ktoré investícia do akcií prináša. Medzi hlavné výhody zaraďujeme dlhodobé zhodnotenie akcií, pravidelný príjem vo forme dividend a možnosť diverzifikácie portfólia.

Medzi nevýhody patrí praktická nemožnosť ovplyvnenia chodu spoločnosti, nízka informovanosť retailových investorov a samozrejme možnosť bankrotu spoločnosti pri extrémnom vývoji.

Dlhodobé zhodnotenie akcií

Dlhodobý rast ziskovosti je kľúčovým faktorom, vďaka ktorému je akciové investovanie tak populárne. Základným odrazovým mostíkom pre investovanie je všeobecne to, že ziskovosť investície musí prekonať infláciu.

Priemerná ročná inflácia v ČR za rok 2020 bola okolo 3,2%, minimálne zhodnotenie skrze akciovú investíciu musí byť teda väčšie.

Maximálne ročné zhodnotenie stanovené nie je, ale tí najlepší investori dosahovali hranicu okolo 20% každoročne, a to dlhodobo a s veľkým kapitálom.

Možnosť pravidelného príjmu vo forme dividend

Ročné percentuálne zhodnotenie akcií je jedna možnosť, vďaka ktorej je možné na akciovom investovaní zarobiť. Druhou možnosťou sú pravidelné výplaty dividend. Samozrejme nie každá spoločnosť dividendy vypláca, a nie všetky sú v rovnakej výške.

Výška dividendy sa vyjadruje pevnou sumou na jednu akciu.

Jej veľkosť sa spravidla odvíja od zisku spoločnosti, ale existujú aj spoločnosti, ktoré zisky nemajú a dividendy vyplácajú. Vyplácanie pravidelných dividend je pre investorov veľmi vítaným faktorom, ktorý v mnohých prípadoch môže rozhodnúť, či akciu kúpiť alebo nie.

Čo to je dividenda?

Dividenda predstavuje podiel na zisku, ktorý spoločnosť vypláca svojim akcionárom. Každý, kto drží akcie spoločnosti, ktorá dividendy vypláca, má na jej výplatu nárok. O termíne a výške výplaty dividendy rozhoduje valné zhromaždenie.

Ako funguje dividenda?

Dividenda predstavuje finančnú čiastku, ktorou spoločnosť odmeňuje svojich akcionárov. Výška dividendy je určená dividendovou politikou spoločnosti. Jedným z hlavných vplyvov na stanovenie výšky dividendy je ziskovosť firmy. Dividenda môže byť stabilná, stabilne rastúca alebo variabilná podľa výšky zisku.

Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že vyplatením dividend firma príde o finančné prostriedky, ktoré by mohla inak investovať do svojho rozvoja a rastu. Dáva tým investorom najavo, že prostriedky, ktoré zarába, nedokáže lepšie zhodnotiť.

Dividenda sa vypláca v tzv. payment day (výplatný deň). Aby mal akcionár na dividendu nárok, musí akcie držať ešte pred výplatným dňom. Posledným dňom, v ktorom akcie musí držať, je tzv. ex-dividend date.

Povedzme, že firma vypláca dividendu 1.5.2020, zároveň stanovuje, že aby ste mali na jej výplatu nárok, musíte akciu držať už ku dňu 1.4.2020.

Keď akciu kúpite 2.4.2020, na dividendu nárok mať nebudete. Každá firma deklaruje, kedy tieto dni sú a každý akcionár (či potenciálny akcionár) si tieto dáta môže ľahko zistiť.

Vyplácanie dividend prebieha jednoducho pripísaním na investičný účet každého investora. U niektorých českých akcií sa dividendy vyplácajú zloženkou. Firma dividendy vypláca už z čistého zisku po odvode daní.

Prijatú dividendu musí navyše investor zdaniť ešte raz ako vlastný kapitálový príjem. Zdanenie prebieha podľa platných sadzieb. V Českej republike je sadzba 15%. Dividenda teda podlieha dvojitému zdaneniu, čo je dôvod, prečo je dividenda označovaná ako neefektívny nástroj pre prerozdelenie firemných ziskov svojim akcionárom.

Obchodovanie akcií ako diverzifikácia osobných financií

Pre niekoho môže obchodovanie akcií predstavovať hlavný zdroj príjmu, pre iného môže ísť len o určitú formu diverzifikácie osobných financií.

Diverzifikácia je pojem, ktorý vyjadruje rozloženie stratégií a elimináciu rizika tým, že sa nespolieha iba na jeden konkrétny investičný produkt, ale rozdelí sa do viacerých jednotlivých titulov. Známe príslovie „nenoste všetky vajcia v jednom koši“ vyjadruje ideu diverzifikácie.

Diverzifikácia slúži primárne pre obmedzenie rizika. Je to ale dvojsečná zbraň, pretože s obmedzením rizika sa obmedzuje aj potenciálny zisk. Sú aj investori, ktorí v diverzifikáciu neveria a naopak pomyselné vajcia radšej dávajú do jedného koša a ten dôsledne strážia. Príkladom je Warren Buffet.

Začiatočníkom sa ale diverzifikácia skôr odporúča. Diverzifikovať je možné portfólio skrze rôzne sektory. Aby mala diverzifikácia zmysel, potom je potrebné rozdeliť prostriedky medzi tituly, ktoré majú nízku pozitívnu koreláciu. Je dobré vybrať tituly rôznych sektorov v rôznych krajinách sveta.

Obchodovanie akcií nie je zložité a má oproti investovaniu do nehnuteľností alebo umeleckých diel rad výhod (ľahká dostupnosť, nízke poplatky, vysoká likvidita,).

Navyše možno ťažiť nielen z rastúcich cien akcií, ale aj z pravidelných dividend. Niet divu, že investovanie do akcií získava popularitu u stále väčšej časti verejnosti, ktorá hľadá, kde svoje peniaze zhodnotiť. Akciových titulov je naozaj veľa a môžete si tak zostaviť zaujímavé diverzifikované portfólio.

Kedy a ako nakupovať akcie?

Investície do akcií prebiehajú na burzách po celom svete. V dnešnej dobe sa na kúpu alebo predaj využíva predovšetkým internetové prostredie, vďaka ktorému je možné z domova cez počítač či cez smartfón kúpiť alebo predať požadované tituly.

Doby, kedy sa investori prekrikovali na burzových parketoch a pomocou gest pre nákup alebo predaj zadávali pokyny brokerom, ktorí im cenné papiere obstarali, sú už preč. Dnes sa všetko deje elektronicky, stačí niekoľko kliknutí myšou a môžete vlastniť napríklad akcie firmy Tesla.

Jediné, čo k tomu potrebujete, je mať otvorený účet u brokera a prístup k internetu. K obchodovaniu s akciami sa využíva ako fundamentálna, tak technická analýza.

Fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza je nástroj, ako zistiť reálnu hodnotu akcie. Snaží sa nájsť tzv. vnútornú cenu akcie a tú porovnať s aktuálnym kurzom, ktorý sa na trhu ponúka.

Ak je vnútorná hodnota akcie vyššia ako trhová cena, potom je akcia podhodnotená a má cenu ju kúpiť. Ak je vnútorná hodnota akcie nižšia ako aktuálna trhová cena, je vhodné akciu predať.

Stanovenie vnútornej hodnoty môže byť dosť sofistikovaná veda, ktorá vyžaduje znalosť čítania finančných výkazov, sledovanie rôznych reportov a makroekonomických dát. Smer, ktorý sleduje vnútornú hodnotu akcií sa označuje ako hodnotové investovanie a jeho otcom je slávny Benjamin Graham, učiteľ Warrena Buffeta.

Technická analýza

Technická analýza sa zaoberá rozborom cenového grafu. Obchodník na grafe sleduje dôležité cenové oblasti a správanie ceny samotnej.

Za pomoci najrôznejších cenových formácií a indikátorov sa potom snaží odhadnúť, ktorým smerom sa cena akcie vydá. Dôležité je tiež správne načasovanie vstupu.

Technická analýza zahŕňa mnoho prístupov a možností, ako cenový graf analyzovať a je dôležité, aby sa každý obchodník s princípmi technickej analýzy náležite zoznámil.

Používajte také indikátory a postupy, ktoré vám dávajú zmysel a rozumiete im.

Samozrejme je možné kombinovať prvky fundamentálnej a technickej analýzy. Pamätajte, že čím viac poznatkov o danej akcii máte, tým lepšie.

Fundamentálna analýza môže napríklad slúžiť k správnemu výberu akcie. Technickú analýzu môžete využiť k správnemu načasovaniu vášho vstupu a určenie rizika.

Čo je predaj akcií nakrátko (short selling)?

Ako už ste z nášho článku pochopili, akcie sa dajú nakupovať. V takom prípade špekulujeme nad rastom ceny akcií. Teraz sa ale zoznámime s postupom, ktorý špekuluje nad poklesom ceny akcií. Ide o tzv. shortovanie (short selling), čiže predaj na krátko.

V zásade sa jedná o situáciu, kedy investor špekuluje nad poklesom ceny daného aktíva. Samo o sebe nám to hovorí, že účastník trhu očakáva pokles ceny a plánuje z tejto situácie profitovať.

V zásade je potrebné poznamenať – „krátke pozície“ sa neobmedzujú len na konkrétnu oblasť trhu. Môžete shortovať akcie, indexy, komodity, menové páry, dlhopisy. Shortovať možno kedykoľvek, keď účastník trhu predpokladá, že väčší potenciál teraz leží smerom nadol.

Predaj na krátko teda nie je v konečnom dôsledku ničím iným ako snahou o dosiahnutie zisku z klesajúcich cien, podobne ako investori chcú zarobiť peniaze na uptrende.

Pri shortovaní akcií je vždy dôležité uistiť sa u svojho brokera, že takéto akcie sú pre predaj nakrátko k dispozícii. U niektorých brokerov si dané akcie na vybraný deň môžete za určitý poplatok zarezervovať.

Tiež majte na pamäti, že shortovanie je oveľa viac rizikové ako nakupovanie akcií. Pri nákupe akcie vieme, že v najhoršom možnom prípade môže cena akcie spadnúť až na hodnotu nula.

Pri shortovaní akcií je ale riziko neobmedzené. Cena akcie totiž môže teoreticky rásť až do nekonečna. Vždy teda počítajte so všetkými možnými rizikami a majte pripravený plán, ak sa cena akcie nespráva podľa vašich očakávaní.

Kto je broker a ako ho správne vybrať?

Doteraz sme sa zoznámili s tým, aké druhy akcií existujú, aký je ich význam a akým spôsobom možno na akciách profitovať. Tiež už iste každý chápe, že bez brokera sa obchodník s akciami len tak nezaobíde.

Kto je to vlastne ale ten broker? A na čo by sme si mali dávať pozor pri výbere brokera?

Broker je prostredník medzi investorom a burzou, na ktorej prebiehajú obchody. Bez neho nie je možné žiadne akcie nakúpiť, ak nemáte zaplatené kreslo priamo na burze. Broker je firma, ktorá sprostredkováva burzové obchody, ktoré vy, ako obchodník, chcete urobiť. Za vykonané obchody si broker účtuje poplatky.

Broker vám umožní otvoriť si investičný účet. Na neho si pošlite finančné prostriedky, za ktoré následne môžete akcie nakúpiť. Zároveň vám zaistí prístup k obchodnej platforme, pomocou ktorej pokyny budete zadávať.

Tiež sprostredkuje trhové dáta, aby ste videli aktuálne ceny a pomôže vám zorientovať sa v burzovej problematike. Broker je váš partner pri investovaní a obchodovaní na burze a takého partnera je potrebné si dobre vybrať.

Čo by mal broker spĺňať?

Dobrý broker by mal spĺňať niekoľko kritérií. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o finančnú inštitúciu, musí byť regulovaná platnými zákonmi a smernicami danej krajiny. Brokerské spoločnosti pôsobiace v ČR podliehajú dohľadu ČNB.

Mala by to byť spoločnosť s dostatočnou kapitalizáciou, aby v prípade nutnosti bola schopná kryť straty, ktoré v dôsledku nečakaných trhových výkyvov môžu prísť. Broker by mal určite oddeľovať svoj majetok od investičných účtov klientov a všetky investičné účty by mal mať poistené.

Mnoho obchodníkov sa pri výbere brokera riadi najmä poplatkami. Hoci tarify a poplatky za obchodovanie sú určite dôležité, investori by mali zvažovať aj kvalitu ďalších služieb, ktoré daný broker ponúka.

Veľmi dôležitá je už spomínaná obchodná platforma. Platforma by mala byť zrozumiteľná a zadávanie príkazov rýchle a jednoduché. Čím viac sa trader s obchodnou platformou zžije, tým lepšie a rýchlejšie obchodné rozhodnutia môže vykonávať.

Významná je tiež plynulosť a stabilita obchodnej platformy. Vždy sa uistite, že nástroje, ktoré Vám broker ponúka, majú dobré recenzie a sú s nimi dobré skúsenosti. Nízke poplatky a najlepšie tarify budú investorovi k ničomu, ak jeho obchodná platforma zamŕza a nie je schopný zadávať obchodné príkazy včas.

Dôležitá je aj kvalitná zákaznícka podpora. Trader by mal mať možnosť svojho brokera rýchlo kontaktovať prinajmenšom telefonicky alebo e-mailom. Či už z dôvodu aktuálneho problému spojeného s obchodovaním, alebo len s konkrétnym dotazom na ponúkané služby alebo jednotlivé investičné inštrumenty.

K dispozícii by mu mal byť profesionálny tím odborníkov, ktorí sú ochotní rýchlo a kvalitne poradiť.

Čo to je burza?

Burza je miesto, na ktorom sa obchoduje s rôznymi investičnými nástrojmi podľa vopred stanovených pravidiel. Jedná sa o inštitúciu, ktorá organizuje a dohliada na bezproblémový chod obchodov a na ich správne vysporiadanie. Stretávajú sa tu dve strany – investori a emitenti:

  • investori majú možnosť za svoj kapitál nakúpiť investičné nástroje (akcie, opcie atď.) s motiváciou budúceho zisku
  • emitenti majú možnosť získať kapitál pre svoje ďalšie podnikanie a rozvoj

Emitent

Emitent je spoločnosť či iný oprávnený subjekt (napr. centrálna banka), ktorý emituje (vydáva) do obehu peniaze, ceniny (napr. kolky) alebo cenné papiere (napr. akcie, zmenky atď.).

Ako funguje burza?

Koncept fungovania burzy je veľmi jednoduchý. Akciový trh funguje na princípe aukcie – umožňuje kupujúcim a predávajúcim vyjednávať ceny a obchodovať. Investori môžu akcie nakupovať a predávať medzi sebou. Burza sleduje ponuku a dopyt každej uvedenej akcie a je prostredím na vykonávanie týchto obchodov.

Nakupujúci vyjadrujú ochotu nakúpiť. Inými slovami dopytujú určité investičné produkty (napr. akcie Nvidia).

Predávajúci vyjadrujú ochotu predať, čiže ponúkajú na predaj určité investičné produkty. Stret ponuky a dopytu tvoria aktuálnu trhovú cenu. Nevyváženosť týchto síl spôsobuje cenovú fluktuáciu a rastúce či klesajúce trendy.

Burza ako inštitúcia dohliada na to, že sa všetko deje v rámci pravidiel a že nikto nemá výhodu nad ostatnými. Špecifikuje aj určité štandardy obchodovania (veľkosť objednávok).

Samotná burzová infraštruktúra je veľmi komplexná sieť výkonných počítačov, ktoré neustále kótujú nákupné a predajné príkazy, vykonávajú a zaznamenávajú obchody, aktualizujú trhové dáta a pod.

Aký štýl obchodovania s akciami zvoliť?

Každý obchodník by si mal vopred ujasniť, aký obchodný štýl mu vyhovuje. Či už z časových možností, alebo jeho povahových rysov či finančných možností. Ak môžete obchodovaniu venovať len pár hodín denne, stojí za to zamerať sa na dlhodobé investovanie.

Ak ste skôr aktívny typ obchodníka, ktorý rád vykonáva rýchle obchody, intradenné obchodovanie by mohlo byť pre vás. Swingové obchodovanie možno považovať za určitú zlatú strednú cestu.

Dlhodobé investovanie

Dlhodobé investovanie sa opiera predovšetkým o fundamentálnu analýzu cenných papierov. Dlhodobí investori spravidla sledujú a analyzujú finančné výkazníctvo firmy a pomery rôznych ukazovateľov (P / E ratio a pod.).

Snažia sa porozumieť sektoru, v ktorom firma operuje, spoznať bližšie produkty a služby firmy a tiež jej manažment a pod.

Na základe toho vyberú tie správne tituly, ktoré sú aktuálne podhodnotené a lacné, ale s potenciálom dlhodobého rastu. Aj dlhodobý investor ale môže aktívne využívať technickú analýzu.

Medzi dlhodobých investorov patrí väčšina veľkých mien (Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch a pod). Títo investori neuvažujú v radoch týždňov, mesiacov, ale skôr v radoch niekoľkých rokov. Spravidla sú orientovaní smerom long – čiže na nákupy akcií.

Intradenné obchodovanie (day trading)

Intradenné obchodovanie je jednou z najrýchlejších foriem obchodovania akcií, s ktorou sa môžete stretnúť. Obchodník často vykonáva mnoho obchodov v rámci jediného dňa. Niektoré obchody trvajú trebárs i len pár sekúnd či minút.

Intradenný trader využíva fundamentálnu analýzu najmä k výberu správnych akcií pre daný obchodný deň. Keďže ale špekuluje na krátkodobé pohyby cien, jeho obchodná stratégia je často skôr založená na technickej analýze.

Intradenný obchodník musí byť schopný rýchleho rozhodovania a mať pevnú disciplínu. Takýto obchodník vždy uzatvára svoje pozície pred koncom obchodného dňa. Nikdy nedrží pozície cez noc a nevystavuje sa tak riziku nečakaných výkyvov cien, ktoré môžu počas noci nastať.

Swingové obchodovanie

Swingové obchodovanie je určitým kompromisom medzi dlhodobým investovaním a day tradingom. Oproti daytradingu ponúka viac času na reakciu na vývoj ceny a dlhodobejšie držanie pozície.

V porovnaní s dlhodobým držaním naopak ponúka výrazne vyššiu flexibilitu a frekvenciu vstupov i výstupov. Swingový obchodník často používa kombináciu fundamentálnej i technickej analýzy.

Investície do akcií – 2 zásady, ktoré musíte vždy dodržiavať

Teraz sa zoznámime s pravidlami, ktoré by mal dodržiavať každý, kto sa rozhodne obchodovať s akciami. Či už zvolíte akýkoľvek obchodný štýl, vždy majte na pamäti, že musíte dodržiavať svoj obchodný plán a money management.

Obchodný plán

Obchodný plán je v podstate stratégia, vďaka ktorej budete vykonávať svoje investičné rozhodnutia. Ide o súbor pravidiel a rozhodnutí, na základe ktorých vyberáte vhodné akcie a plánujete jednotlivé vstupy a výstupy.

Môžete k tomu využiť fundamentálnu a technickú analýzu. Podstatné ale je, že obchodný plán je veľmi individuálna záležitosť. Musí v prvom rade vyhovovať vám. Musí byť tiež zrozumiteľná. Obchodujte to, čomu rozumiete a dáva vám to zmysel.

Obchodný plán by mal brať ohľad aj na typ vašej osobnosti. Čím detailnejšie si obchodný plán pripravíte, tým lepšie sa vám potom samotné obchody budú vykonávať. Bude pre vás jednoduchšie dané pravidlá dodržiavať, prípadne identifikovať nedostatky.

Obchodný plán by vám mal odpovedať na otázky, aké akcie vyberať, kedy a prečo dané akcie obchodovať a kedy a prečo daný obchod so ziskom či stratou ukončiť. Ak budete schopní svoju stratégiu dodržiavať, vaša obchodovanie bude viac konzistentné.

Money management

Správne dodržiavanie money managementu je často hlavným rozdielom medzi ziskovým a strácajúcim obchodníkom. Malo by ísť o pevnú súčasť vášho obchodného plánu.

Každý obchodník by mal byť schopný odpovedať na otázku, koľko je ochotný riskovať na jednotlivý obchod a na aký zisk či úspešnosť obchodov cieli.

Money management vám pomôže určiť, kedy je čas navýšiť svoje obchodné pozície, poprípade ich naopak znížiť. Ak budete mať tieto pravidlá správne nastavené, nemalo by sa vám stať, že jeden nevydarený obchod ohrozí váš účet.

Čo je Pattern Day Trader (PDT) pravidlo?

Každý, kto sa zaujíma o obchodovanie s akciami by mal byť s týmto pravidlom oboznámený. V podstate sa jedná o ochranné pravidlo, ktoré stanovuje, že s obchodným účtom pod 25 000 dolárov, môžeme vykonávať len obmedzený počet obchodov.

Konkrétne je možné realizovať maximálne tri intradenné obchody za posledných 5 obchodných dní. Voľte teda obchodnú stratégiu, ktorá zodpovedá výške vášho obchodného účtu. Najmä, ak sa na vás toto pravidlo vzťahuje.

Zdroj: lynxbroker

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Slovník – vysvetlenie pojmov

Akcia

Cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti a jej zisku. Patrí do kategórie dlhodobých cenných papierov.

Alokačný pomer

Alokačný pomer je percentuálny pomer, ktorým si klient sám určuje prerozdelenie svojich investovaných prostriedkov do jednotlivých investičných fondov. Súčet pomerov, v ktorých sa bude do fondov investovať sa musí rovnať 100%.

Blue chips

Najväčšie spoločnosti na určitom trhu. Obvykle sa tieto spoločnosti vyznačujú vysokým ratingom, nie je to však pravidlom.

Broker

Firma alebo jednotlivec, ktorý vykonáva obchody s cennými papiermi na účet zákazníka. Za uzatvorené obchody poberá províziu.

Burza cenných papierov

Obchodné miesto, kde sa pravidelne obchoduje s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi.

Cenný papier

Cenný papier je listina, ktorá predstavuje pohľadávku alebo majetkový nárok vlastníka voči tomu, kto cenný papier emitoval (vydal).

Dividenda

Dividenda je podiel akcionára na zisku spoločnosti, vyplývajúci z vlastníctva akcie spoločnosti. Dividendy poskytujú „pasívny“ príjem a majú tiež zvýhodnené daňové sadzby. Keď spoločnostiam rastú zisky a zvyšujú dividendy, ceny akcií zvyčajne nasledujú tento rast, z dlhodobého hľadiska. Dividendy sú tiež dôležitým ukazovateľom hodnoty akcie. Spoločnosť, ktorá je schopná neustále zvyšovať svoju dividendu, pravdepodobne bude neustále zvyšovať aj svoje zisky. Inými slovami, rast dividend pomáha identifikovať dobre riadené spoločnosti, ktorým sa dá dôverovať v budúcnosti. Spoločnosti, ktoré každoročne zvyšujú svoju dividendu, patria medzi najlepšie dividendové spoločnosti.

Diverzifikácia rizika

Stratégia zameraná na rozloženie rizika výberom širokého portfólia investícií.

Dlhopis

Cenný papier vydávaný dlžníkom (emitentom), ktorým môže byť štát, banka, podnik, mesto, alebo aj fyzická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Dlžník (emitent) sa zaväzuje vyplatiť požičané peniaze podľa vopred stanovených pravidiel vo vopred stanovenom čase a navyše vyplatiť aj úrok. Dlhopis sa označuje aj pojmom obligácia (napr. komunálne obligácie, zamestnanecké obligácie).

Emisia

Je bankovotechnické označenie pre vydávanie cenných papierov a hotových peňazí do obehu.

Finančný agent

Osoba, ktorej činnosť spočíva v ponuke finančných produktov a v sprostredkovaní finančných produktov v prospech jednej alebo viacerých finančných inštitúcií. Finančný agent musí byť zapísaný v registri, ktorý vedie Národná banka Slovenska.

Finančný plán

Dokument, ktorý identifikuje finančné ciele a potreby jednotlivca, očakávané budúce príjmy, úspory, investície, poistenie a činnosti zamerané na zvládanie dlhov; v typickom prípade obsahuje aj prehľad o čistom majetku fyzickej alebo právnickej osoby.

Finančný poradca

Osoba poskytujúca klientovi konzultačnú a poradenskú činnosť na základe nestrannej analýzy širšieho počtu produktov, dostupných na finančnom trhu. Finančný poradca musí mať na vykonávanie činnosti povolenie udelené Národnou bankou Slovenska.

Forward

(burzový termínový obchod s odloženou dodávkou) – zmluva medzi dvoma stranami uzavretá v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké aktívum v stanovenom čase v budúcnosti za cenu stanovenú vopred v súčasnosti, pričom obchod sa uskutočňuje mimo burzy.

Futures

Je zmluva medzi dvoma stranami uzavretá v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké aktívum v stanovenom čase v budúcnosti za cenú stanovenú v súčasnosti, pričom obchod sa uskutočňuje v štandardizovanej forme na burze.

Garančný fond investícií

Fond slúžiaci na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok: klientov ─ obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností, vykonávajúcich správu individuálnych portfólií. Na Slovensku sú chránené všetky vklady sporiteľov, nadácií a vybraných podnikov vo výške 100%, obdobne je to aj v prípade Fondu ochrany vkladov.

Hypotekárny záložný list

Typ bankového dlhopisu ktorý je krytý hypotekárnymi úvermi zabezpečenými záložným právom k nehnuteľnostiam. Sú menej rizikové ako štandardné bankové dlhopisy.

Investičné poradenstvo

Investičné poradenstvo je profesionálna poradenská činnosť, týkajúca sa investovania do cenných papierov. Túto činnosť môžu poskytovať iba spoločnosti s licenciou obchodníka s cennými papiermi.

Investičný horizont

Obdobie počas ktorého nebudete potrebovať investované prostriedky, a počas ktorého budú peniaze investované v cenných papieroch alebo v iných aktívach. Podľa dĺžky investičného horizontu sa vyberajú typy cenných papierov alebo iných aktív, ktoré sú vhodné na investovanie.

Investovanie

Činnosť, zameraná na rozloženie voľného kapitálu, s cieľom jeho zhodnotenia. Najčastejšie ide o nákup cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy a nehnuteľnosti, za účelom dosiahnutia zisku po istom čase. S investovaním je spojené riziko straty. Pri investovaní je dôležitá investičná stratégia, investičný horizont a rozloženie rizika (diverzifikácia).

Inflácia

Oslabenie skutočnej hodnoty určitej meny vplyvom opakovaného nárastu cien v danej ekonomike. Peniaze strácajú kúpnu silu a preto je k nákupu bežných vecí potreba viac. Za stovku si dnes kúpite oveľa menej ako pred desiatimi rokmi.

Kolektívne investovanie

Je zhromaždenie prostriedkov od skupiny investorov s cieľom spravovať a investovať tieto prostriedky a dosiahnuť zaujímavejší výnos.

Komodita

Vzájomne zastupiteľné hmotné predmety obchodu (napr. suroviny a materiály), obchodované na organizovaných trhoch (burzách) a svetových trhoch. (Laicky povedané je to tovar)

Kupón

Predstavuje úrokovú mieru, ktorú emitent dlhopisu (=ten, kto dlhopis vydáva) platí za požičané peniaze. Uvádza sa ako percento z nominálnej hodnoty dlhopisu, (napr. 3% p.a). a predstavuje ročnú úrokovú mieru. Kupón sa vypláca držiteľovi dlhopisu v pravidelných intervaloch, ktoré sú vopred dohodnuté (štandardne kvartálne, polročne alebo ročne).

Likvidita

Schopnosť investičného nástroja premeniť sa na disponibilnú hotovosť za minimálny čas a s minimálnymi nákladmi.

Miera výnosnosti

Ročné výnosy investície, vyjadrené v percentách investovanej sumy; tiež známe ako výnos. Príklad: Ročná dividenda vo výške 3 eur vydelená cenou akcie 34 eur = 0,088; čo predstavuje mieru výnosnosti 8,8 % alebo ak ste investovali 100 eur a po roku vám vyplatili 121 eur tak váš ročný výnos v percentách je (121/100)-1=0,21 čo predstavuje mieru výnosnosti 21%.

Osobný dôchodkový účet

Je samostatným účtom sporiteľa, ktorý si sporí prostriedky v systéme starobného dôchodkového sporenia, v tzv. II. pilieri. Na tomto účte sa akumulujú nasporené finančné prostriedky v podobe tzv. dôchodkových jednotiek. Výška nasporenej sumy na osobnom dôchodkovom účte závisí, jednak od množstva odvedených finančných prostriedkov na tento účet a jednak od úspešnosti investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Podielové listy

Je to zvláštny druh cenného papiera s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielové listy vydávajú správcovské spoločnosti za účelom vytvárania podielových fondov.

Podielový fond

Spoločný majetok podielnikov, zhromaždený a spravovaný správcovskou spoločnosťou, ktorá vydáva podielové listy a investuje tento majetok. Správca fondu investuje do diverzifikovaného portfólia cenných papierov, akými sú napr. akcie, dlhopisy alebo nástroje peňažného trhu. Podielový fond je založený na účely zhodnotenia majetku podielnikov formou investovania na finančných trhoch. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami.

Portfólio

Súbor cenných papierov ─ akcií, dlhopisov, podielových listov a nehnuteľností, ktoré investor vlastní.

Prospekt cenného papiera

Je to dokument, ktorý poskytuje podrobné informácie o podielových fondoch, akciách, dlhopisoch a iných investíciach, ponúkaných na predaj. Musí byť zverejnený prostredníctvom médií a internetu, pred začatím obchodovania.

Riziko

Miera pravdepodobnosti straty alebo neistoty návratnosti investície.

Štátne pokladničné poukážky

Je to krátkodobý cenný papier vydávaný vládou, maximálna doba splatnosti je jeden rok. Pokladničné poukážky patria medzi najlikvidnejšie cenné papiere. Pokrývajú vládny deficit – ak ich kúpite, vláda sa stane vaším dlžníkom.

Termínovaný vklad

Termínovaný účet s garantovanou úrokovou sadzbou vyššou ako býva na sporiacom účte, peniaze sa na neho vkladajú na vopred pevne stanovenú dobu (mesiace až roky).

Volatilita

Miera kolísania hodnoty investície a súvisiaceho rizika.

zdroj: banky.sk